Alapszabály

FERTŐRÁKOSI TŰZOLTÓ EGYESÜLET
EGYSÉGES SZERKEZETŰ ALAPSZABÁLYA

A Fertőrákosi Tűzoltó Egyesület (9421 Fertőrákos, Béke u. 1., ny.sz: 2300. sorszám) 2015. 04. 18. napján tartott Közgyűlése az Egyesület, módosításokkal egybefoglalt, egységes szerkezetű alapszabályát az alábbi tartalommal fogadta el.

 

A vastag, dőlt betűvel szedett szövegrészek a 2015. 04. 18. napján elfogadott módosításokat jelöli, a vastag, dőlt betűvel szedett és aláhúzott szövegrészek pedig a Győri Törvényszék Pk.E.KH.62.541/2002/62. sz. végzése alapján 2015. 09. 26. napján elfogadott módosítások.

 

 1. §
  Az Egyesület neve, székhelye és jogállása

(1) Az Egyesület neve: Fertőrákosi Tűzoltó Egyesület.
(2) Az Egyesület székhelye: 9421 Fertőrákos, Béke utca 1.
(3) Az Egyesület működési területe kiterjed az Magyar Köztársaság és az Európai Unió egész területére.
(4) Az Egyesület jogi személyiséggel rendelkező,  közhasznú szervezet.

(5) Az Egyesület határozatlan időre jött létre.

 1. §
  Az Egyesület célja és közhasznú tevékenysége

(1) Az Egyesület céljai:

Az önkormányzati elven működő, szakmai szolgáltatást végző egyesület célja elsődlegesen a székhelye szerinti település tűzvédelmének biztosítása, tűzoltási, kárelhárítási tevékenység végzése.

A cél megvalósítása érdekében részt vesz:

 • a községben keletkező tüzesetek oltásában,
 • káresetek, balesetek megelőzésében, felszámolásában,
 • segíti a gyermekek óvodai, iskolai tűzvédelmi képzését,
 • végzi a lakosság tűzvédelmi felvilágosítását,
 • közreműködik a tűzvédelmi kiadványok megjelentetésében, terjesztésében,
 • biztosítja a tűzvédelmi hagyományőrzést,
 • megőrzi és ápolja az előd egyesület emlékeit, zászlaját,
 • hazai és nemzetközi kapcsolatokat ápol.

(2) Az Egyesület az alábbi közhasznú tevékenységeket végzi:

közhasznú tevékenység                                             közfeladat                               jogszabályhely

 

kulturális örökség megóvása műemlékvédelem A kiemelt kulturális örökség védelme

A helyi közművelődési tevékenység támogatása, a kulturális örökség helyi védelme

A kulturális örökség védelme

A nemzeti emlékhelyek védelme és hozzáférhetővé tétele

Az épített környezet alakítása és védelme

2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi

önkormányzatairól 23. § (5) 17.

2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi

önkormányzatairól 23. § (4) 13.

2001. évi LXIV. tv. a kulturális örökség

védelméről 5 § (1)

2001. évi LXIV. tv. a kulturális örökség

védelméről 61/B § (3)

1997. évi LXXVIII. tv. az épített környezet

alakításáról és védelméről 57/A § (2)

Természetvédelem, környezetvédelem A természetvédelmi kultúra fejlesztése, a természet védelmével kapcsolatos ismeretek oktatása

Településtisztaság (közutak locsolása, síkosság-mentesítés);

környezet- és természetvédelem,

Helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás,

1996. évi LIII. tv. a természet védelméről 64.

§ (1)

2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi

önkormányzatairól 23. § (4) 3. 11. 12.

2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi

önkormányzatairól 13. § (1) 11. 19.

Közrend, önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófa elhárítás, ár- és belvízvédelem ellátásához kapcsolódó tevékenység polgári védelem,

katasztrófavédelem,

A katasztrófákra történő felkészülés, a katasztrófák elleni védekezés és a helyreállítás, újjáépítés feladataiban,

valamint a polgári védelmi szervezetek tevékenységében, továbbá a környezet veszélyeztetésének, károsításának megelőzésében és elhárításában, következményeinek felszámolásában való részvétel.

2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi

önkormányzatairól 13. § (1) 2., 12., 18.

2011. évi CXXVIII. tv. a

katasztrófavédelemről és a hozzá

kapcsolódó egyes törvények módosításáról 2.§(1)

Önszerveződő közösségek támogatása Támogatja a lakosság önszerveződő közösségeit, együttműködését, erősíti a település önfenntartó képességét 2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi

önkormányzatairól 13. § (1) 2.

Az Egyesület közhasznú tevékenysége során olyan közfeladatot lát el, amelyről törvény vagy törvény felhatalmazása alapján más jogszabály rendelkezése szerint, valamely állami szervnek vagy a helyi önkormányzatnak kell gondoskodnia. Az Egyesület ezért közhasznú szervezetnek minősül.

 

(3) Az Egyesület a létesítő okirata szerinti tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait a helyi vagy országos sajtó útján nyilvánosságra hozza. Az Egyesület működésének, szolgáltatásainak és beszámolóinak nyilvánosságát a Rákosi Hírmondóban, vagy a helyi napilapban való közzététel útján biztosítja. A nyilvánosságra hozatalról mindegyik esetben az Egyesület Elnöke gondoskodik.

(4) Az Egyesület, mint közhasznú szervezet nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból.
(5) Az Egyesület, mint közhasznú szervezet vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez, gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott tevékenységére fordítja. Amennyiben az Egyesület befektetési tevékenységet végezne, Közgyűlése köteles befektetési szabályzatot készíteni és elfogadni.
(6) Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Közvetlen politikai tevékenységnek minősül a pártpolitikai tevékenység, továbbá országgyűlési képviselői, megyei, fővárosi önkormányzati választáson jelölt állítása.

(7) Az Egyesület, mint közhasznú szervezet működése nyilvános, szolgáltatásait bárki megkötés nélkül igénybe veheti.

 1. §
  Az Egyesület tagjai

(1) Az egyesületi tagság formái:

 1. a) a rendes tagság,
 2. b) a tűzoltó tagság,
 3. c) a pártoló tagság.

(2) Az Egyesület rendes tagja lehet az a természetes személy vagy szervezet, aki a jelen Alapszabályban foglalt egyesületi célokat elfogadja és tagfelvételi kérelmét az Elnökség jóváhagyja. A felvételt kérőnek kérelmében nyilatkozatot kell tennie arra vonatkozóan, hogy az Egyesület létesítő okiratát ismeri és az Egyesület alapszabályát, céljait, szellemiségét, értékrendjét és kialakult szokásait magára nézve kötelezőnek fogadja el.
(3) A rendes tag felvételével kapcsolatos döntés meghozatala az Elnökség hatáskörébe tartozik. A tag felvételének kérdésében az Elnökség a tag kérelme alapján, egyszerű szótöbbségi határozattal dönt. A tagsági jogviszony a tagfelvételi kérelem Elnökség által történő elfogadásával jön létre.

 

(4) Az Egyesület tűzoltó tagja az a nagykorú személy lehet, aki a jelen Alapszabályban foglalt egyesületi célokat elfogadja, az Egyesület szaktevékenységének végzésére jogosult (10.§ (5)) és tagfelvételi kérelmét az Elnökség jóváhagyja. A felvételt kérőnek kérelmében nyilatkozatot kell tennie arra vonatkozóan, hogy az Egyesület létesítő okiratát ismeri és az Egyesület alapszabályát, céljait, szellemiségét, értékrendjét és kialakult szokásait magára nézve kötelezőnek fogadja el.

(5) A tűzoltó tag felvételével kapcsolatos döntés meghozatala az Elnökség hatáskörébe tartozik. A tag felvételének kérdésében az Elnökség a tag kérelme alapján, egyszerű szótöbbségi határozattal dönt. A tagsági jogviszony a tagfelvételi kérelem Elnökség által történő elfogadásával jön létre.

(6) Az Egyesület pártoló tagja lehet az a természetes, illetve jogi személy, társadalmi vagy gazdálkodó szervezet (Ptk. 685. §), aki, illetőleg amely készségét fejezi ki az Egyesület tevékenységének rendszeres és folyamatos támogatására.

(7) A pártoló tag felvételével kapcsolatos döntés meghozatala az Elnökség hatáskörébe tartozik. A tag felvételének kérdésében az Elnökség a tag kérelme alapján, egyszerű szótöbbségi határozattal dönt. A tagsági jogviszony a tagfelvételi kérelem Elnökség által történő elfogadásával jön létre.

(8) Az Egyesület Elnöksége köteles az egyesületi tagokról naprakész nyilvántartást vezetni.

(9) Az egyesületi tagsági jogviszony megszűnik:

 1. a) a tag kilépésével;
 2. b) a tagsági jogviszony egyesület általi felmondásával
 3. c) a tag kizárásával;
 4. d) a tag halálával, vagy jogutód nélküli megszűnésével;

 

(10) Kilépési szándékát a tag köteles bejelenteni az Elnökséghez. A kilépés az Elnökség részére történt bejelentéssel egyező időpontban hatályos.

(11) Felmondással szűnik meg a rendes tag és a pártoló tag tagsága az Egyesület közgyűlésének döntése alapján, ha a tag hat hónapnál régebben lejárt esedékességű tagdíjat az Egyesület Titkára által tett, 15 napos határidőt biztosító, írásbeli felhívása ellenére sem fizette be.

 

(12) A Közgyűlés minősített többségi határozattal, a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok legalább két-harmados szavazat-többségével az Egyesületből kizárhatja azt a tagot, az alábbiak szerint:

(a) A tagnak jogszabályt, az egyesület alapszabályát vagy közgyűlési határozatát súlyosan vagy ismételten sértő, továbbá az Egyesület céljával összeegyeztethetetlen magatartása esetén a Közgyűlés – bármely egyesületi tag vagy egyesületi szerv kezdeményezésére – a taggal szemben kizárási eljárást folytathat le. A kizárási eljárásban csak azt követően hozható meg határozat a kizárásról, hogy a határozattal érintett személyt a Közgyűlésen  meghallgatták, részére lehetőséget biztosítottak védekezésének előterjesztésére és az enyhítő vagy mentő körülmények ismertetésére. Az eljárásban elhangzottakat rögzítő jegyzőkönyvet az érintettek rendelkezésére kell bocsátani azzal, hogy az abban foglaltakra 8 napon belül, írásos észrevételt tehetnek. A kizárás tárgyában rendelkező határozat csak azt követően hozható meg, ahogy az észrevétel tételére nyitvaálló határidő már letelt.

(b) A tag kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni; az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat. A kizáró határozatot a taggal írásban közölni kell.

 

 1. §
  Tagsági jogok és kötelezettségek

(1) Az Egyesület rendes tagjai jogosultak:

 1. a) részt venni az Egyesület Közgyűlésén;
 2. b) tanácskozási, indítványozási és szavazati jogot gyakorolni a Közgyűlésen;
 3. c) választani és választhatók az egyesület szerveibe;
 4. d) részt venni az Egyesület rendezvényein;
 5. e) igénybe venni az Egyesület által nyújtott kedvezményeket;
 6. f) a testületi szervek vezetőitől, valamint a tisztségviselőktől tájékoztatást kapni.

(2) Az Egyesület rendes tagjai kötelesek:

 1. a) megtartani az Alapszabály és egyéb egyesületi szabályzatok rendelkezéseit, illetőleg az Egyesület szerveinek határozatait;
 2. b) teljesíteni az Egyesület tevékenységével kapcsolatosan önként elvállalt feladataikat, és tőlük elvárható módon elősegíteni az Egyesület célkitűzéseinek megvalósítását;
 3. c) a közgyűlés által évente meghatározott mértékű tagdíjat határidőben megfizetni;

(3) A rendes tag az Egyesület szaktevékenységének körén belül tűzoltásban és kárelhárítási tevékenységben nem vehet részt, tűzoltó képesítésre nem kötelezett, egyenruha viselésére nem jogosult.

(4) Az Egyesület tűzoltó tagjai jogosultak:

 1. a) részt venni az Egyesület Közgyűlésén;
 2. b) tanácskozási, indítványozási és szavazati jogot gyakorolni a Közgyűlésen;
 3. c) választani és választhatók az egyesület szerveibe;
 4. d) részt venni az Egyesület rendezvényein;
 5. e) igénybe venni az Egyesület által nyújtott kedvezményeket,
 6. f) a testületi szervek vezetőitől, valamint a tisztségviselőktől tájékoztatást kapni;
 7. g) egyenruhát viselni.

(5) Az Egyesület tűzoltó tagjai kötelesek:

 1. a) megtartani az Alapszabály és egyéb egyesületi szabályzatok rendelkezéseit; illetőleg az Egyesület szerveinek határozatait;
 2. b) teljesíteni az Egyesület tevékenységével kapcsolatosan önként elvállalt feladataikat; és tőlük elvárható módon elősegíteni az Egyesület célkitűzéseinek megvalósítását;
 3. c) a tagdíjat késedelem nélkül befizetni;
 4. d) a 10.§ (5) pont szerinti önkéntes kötelezettségvállalás esetén az Egyesület szaktevékenységében részt venni, az ehhez szükséges és előirt képesítéseket megszerezni.

(6) A pártoló tag részt vehet tanácskozási joggal az Egyesület testületi ülésein, szavazati joga nincsen, tisztség viselésére nem választható. A pártoló tag tagdíj fizetésére nem köteles, az Egyesület munkájában viszont részt vehet. Egyebekben jogai és kötelezettségei megegyeznek a rendes tagokéval. A jogi személy pártoló tag jogait képviselője útján gyakorolja.

(7) Amennyiben a jelen Alapszabály eltérően nem rendelkezik, az Egyesület valamennyi tagja egyenlő jogokkal és kötelezettségekkel rendelkezik.

 

 1. §
  Az Egyesület szervezete, összeférhetetlenségi szabályok

(1) Az Egyesület legfőbb szerve a Közgyűlés (6. §), amely a tagok összessége. Az Egyesület ügyintéző és képviseleti teendőit, illetve a napi ügyviteli feladatokat az Egyesület ügyintéző képviselő szerve, az Elnökség (7. §) irányítja és látja el. A Közgyűlés és az Elnökség az Egyesület vezető szervei. Az Egyesület vezető tisztségviselői: az Elnökség elnöke és tagjai (8. §).
(2) Az Egyesület ügyintéző szervének tagja az lehet, aki a hatályos jogszabályokban foglalt követelményeknek megfelel.

(3) A vezető tisztségviselővel szembeni követelmények és kizáró okok:

(a) Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.

(b) Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.

(c) Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet.

(d) Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.
(4) Az Egyesület vezető szervének határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek az Egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az Egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.

(5) A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget,

-amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki,

-amellyel szemben az állami adó és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,

-amellyel szemben az állami adó és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletzárást helyettesítő bírságot szabott ki,

-amelynek adószámát az állami adó és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte.

(6) A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles az Egyesületet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

(7) Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki

 1. a) a vezető szerv elnöke vagy tagja;
 2. b) közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik;
 3. c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a civil szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást;
 4. d) az a)-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója.
 5. §
  A Közgyűlés

(1) Az Egyesület legfőbb szerve a Közgyűlés, amelyet évente legalább egy alkalommal össze kell hívni, az Egyesület székhelyére. Az Elnök az Elnökség egyszerű szótöbbséggel hozott határozata alapján a Közgyűlést egyéb alkalmakkor is jogosult összehívni, továbbá köteles azt összehívni a tagok legalább egyharmadának írásbeli kérelmére, amelyben megjelölik az összehívás célját és okát.
(2) A közgyűlés hatáskörébe tartozik:

 1. a) az alapszabály módosítása;
 2. b) az egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása;
 3. c) a vezető tisztségviselő megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
 4. d) az éves költségvetés elfogadása;
 5. e) az éves beszámoló – ezen belül az ügyvezető szervnek az egyesület vagyoni helyzetéről szóló jelentésének, közhasznúsági mellékletnek – elfogadása;
 6. f) a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő az egyesülettel munkaviszonyban áll;
 7. g) az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával, vezető tisztségviselőjével, a felügyelőbizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával köt;
 8. h) a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők és a felügyelőbizottsági tagok vagy más egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés;
 9. i) a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívásuk és díjazásuk megállapítása;
 10. j) a választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása; és
 11. k) a végelszámoló kijelölése.
 12. l) a következő naptári évre esedékes tagdíjak mértékének meghatározása.

(3) A közgyűlést az Elnök hívja össze valamennyi regisztrált tag előzetes írásbeli értesítésével. A meghívót a tagoknak a tervezett időpontot megelőzően legalább 15 naptári nappal meg kell küldeni.

A meghívónak tartalmaznia kell

 1. a) a civil szervezet nevét és székhelyét;
 2. b) az ülés idejének és helyszínének megjelölését;
 3. c) az ülés napirendjét.

A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák.

A döntéshozó szerv az ülését a jogi személy székhelyén tartja.

Ha a döntéshozó szerv ülését nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet megtartani, ha az ülésen valamennyi részvételre jogosult jelen van, és egyhangúlag hozzájárul az ülés megtartásához.

A döntéshozó szerv ülésén a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozható határozat, kivéve, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul.

 

A napirend kiegészítése

A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított 8 napon belül a tagok és az egyesület szervei a közgyűlést összehívó szervtől vagy személytől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával.

A napirend kiegészítésének tárgyában a közgyűlést összehívó szerv vagy személy jogosult dönteni. Ha a napirend kiegészítése iránti kérelemről a közgyűlést összehívó szerv vagy személy nem dönt vagy azt elutasítja, a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában.

 

Az Elnökég köteles a közgyűlést összehívni a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha

 1. a) az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;
 2. b) az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni; vagy
 3. c) az egyesület céljainak elérése veszélybe került.

Az ezen esetek alapján összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az egyesület megszüntetéséről dönteni.

A közgyűlés nyilvános.
(4) A közgyűlés akkor határozatképes, ha a szavazásra jogosult tagok 50 %-a + egy fő jelen van. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell.

A határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés a megjelentek létszámától függetlenül akkor határozatképes, ha azon körülményre, hogy a megismételt gyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes, már az eredeti meghívóban felhívták a figyelmet, valamint az ismételt közgyűlés időpontja, az eredeti közgyűléssel együtt kitűzésre került, és az eredeti napirendi kérdésekben, az eredeti napra és helyszínre történt a meghívás. Amennyiben a megismételt közgyűlést más napra hívják össze, erről a tagokat az általános szabályok szerint külön kell értesíteni. Ekkor a meghívóban a tagságot arról kell tájékoztatni, hogy az ismételt közgyűlés megtartására az eredeti közgyűlés határozatképtelensége miatt, az eredeti napirendi pontok tekintetében kerül sor, amely a megjelentek számától függetlenül határozatképes és megtartható.

(5) A közgyűlés hatáskörébe tartozó ügyekben határozatait a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok egyszerű szótöbbségével hozza, a következő kivételekkel:

     Az egyesület alapszabályának módosításához a jelen lévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.

     Az egyesület céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.

 A vezető tisztségviselők visszahívásához, díjazásuk megállapításához a szavazati joggal rendelkező tagok kétharmados szótöbbséggel hozott határozata szükséges.

Amennyiben a Polgári Törvénykönyv valamely határozat meghozatalához egyhangúságot ír elő, úgy érvényes határozat kizárólag egyhangú döntés alapján hozható.

Tagkizárásra vonatkozó döntés meghozatalakor a kizárni szándékozott tag szavazati jogát nem gyakorolhatja.

A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,

 1. a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy az Egyesület terhére másfajta előnyben részesít;
 2. b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
 3. c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
 4. d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tagja vagy alapítója;
 5. e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy
 6. f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

(6) A levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv-hitelesítő személyének megválasztásáról a Közgyűlés az ülés megkezdésekor a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok egyszerű szótöbbségével határoz.

(7) A közgyűlés határozatait nyílt szavazással hozza.
(8) A közgyűlési határozatot az érintettekkel igazolható módon, postai úton kell közölni. Az Elnök köteles a Közgyűlés által meghozott határozatokat a Közgyűlési Határozatok Könyvébe bevezetni. A Közgyűlési Határozatok Könyve oly módon tartalmazza a határozatokat, hogy abból a Közgyűlés döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye) megállapítható.

Az Egyesület, mint közhasznú szervezet éves beszámolója a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik, a beszámoló elfogadására kizárólag rendes közgyűlésen van mód.

 

A Közgyűlés határozatai és éves beszámolója az Egyesület székhelyén a határozathozatalt követő 60 napra kifüggesztésre kerülnek.

 

A Közgyűlési Határozatok Könyvébe a tagok betekintési joggal rendelkeznek, melyet az Elnök az erre vonatkozó igény írásos bejelentésétől számított 15 napon belül köteles biztosítani.

 

Az Egyesület éves beszámolóját és közhasznúsági mellékletét annak elfogadása után, 30 napon belül köteles a Győri Törvényszéknek és az OBH-nak megküldeni.

 

 

 1. §
  Az Elnökség

(1) Az Egyesület vezető szerve az 5 tagú Elnökség, amelynek tagjai egyben az egyesület tagjai is. Az Elnökség Elnökből, Parancsnokból, Titkárból és két további elnökségi tagból áll, akiket a Közgyűlés egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással legfeljebb 5 éves időtartamra választ meg.

(2) Az Elnökség tagjaivá a közgyűlés jelen alapszabály elfogadásával a következő személyeket választotta:

 1. a) az Egyesület Elnöke:

Bak Attila, an.: Szakály Etelka szül.: Sopron, 1983.08.03., lakcím: H-9421 Fertőrákos Fő utca 13.

 1. b) Az Egyesület Parancsnoka:

Nagy Gábor an.:  szül. , lakcím: H-9400 Sopron, Templom utca 6.

 

 1. c) Az Egyesület Titkára:

Holló Dániel, an.: Horváth Bernadett Csilla szül.: Sopron, 1987.11.13., lakcím: H-9421 Fertőrákos, Pataki István utca 9.

 1. d) Az Egyesület elnökségi tagja:

Dudik Zoltán, an.: Tóth Mária, szül.: 1980.07.11. Sopron, lakcím: H-9407 Sopronkőhida, Pesti Barnabás u.15/3

(3) Az Elnökség szükség szerint, de legalább háromhavonta tart ülést. Az Elnökség ülése határozatképes, ha azon legalább három elnökségi tag jelen van. Az ülések nyilvánosak.

(4) Az Elnökség határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza meg. Minden Elnökségi tagnak egy szavazata van. A határozatot az érintettel igazolható módon, postai úton kell közölni.
(5) Az elnökségi ülést az Elnök hívja össze valamennyi elnökségi tag előzetes írásbeli értesítésével. A meghívót az elnökségi tagoknak a tervezett időpontot megelőzően legalább három naptári nappal meg kell küldeni, a napirendi pontok pontos megjelölésével. Elnökség ügyrendjét egyebekben maga állapítja meg.
(6) Az Elnökség hatáskörébe tartozik:

 1. a) az Egyesület tagjaira kötelező határozatok meghozatala;
 2. b) az egyesület tevékenységének az irányítása, a közgyűlések előkészítése
 3. c) az egyesület költségvetésének a kidolgozása
 4. d) az ügyrend elfogadása;
 5. e) az etikai szabályok elfogadása;
 6. f) tagfelvétel jóváhagyása;
 7. g) az Egyesület működésével kapcsolatban keletkezett iratokba, az éves elnöki beszámolókba, a közhasznúsági mellékletekbe, valamint a korábbi közgyűlési határozatokba való betekintés biztosítása az érdeklődők részére
 8. h) a közhasznúsági melléklet tervezetének elkészítése és jóváhagyás céljából a Közgyűlés elé terjesztése

döntés minden olyan egyéb kérdésben, amely nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe.
(7) A Közgyűlés általi visszahívás esetén túl megszűnik az elnökségi tagság a tag halálával és lemondásával is, amely esetekben a Közgyűlés új elnökségi tagot választ. Az időközben választott új elnökségi tag megbízatása a már hivatalban lévő elnökségi tagok mandátumával egyező időpontig szól.

(8) Az Elnökség tagja visszahívható, ha vele szemben összeférhetetlenségi ok merül fel, az alapszabályban rögzített feladatait nem látja el, illetve az alapszabály megsértésével az Egyesületnek erkölcsi vagy anyagi kárt okoz.

(9) Az Elnök köteles az Elnökség által meghozott határozatokat az Elnökségi Határozatok Könyvébe bevezetni. Az Elnökségi Határozatok Könyve oly módon tartalmazza a határozatokat, hogy abból az Elnökség döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye) megállapítható.

 

 1. §
  Az Egyesület képviselete

Az Elnök

Parancsnok, Titkár
(1) Az Egyesületet az Elnök, a Titkár és az Elnökségi Tag önállóan képviseli, a (2) pontban foglalt kivétellel. Ezen tisztviselők egyúttal az Egyesület törvényes képviselői.
(2) Az Egyesület bankszámlája felett az Elnök és egy további elnökségi tag együttesen jogosultak rendelkezni.
(3) Az Elnök hatásköre és feladatai:

 1. a) az Egyesület adminisztratív szervezetének kialakítása és vezetése;
 2. b) munkáltatói jogok gyakorlása az Egyesület munkavállalói felett;
 3. c) a közgyűlés és az elnökség határozatainak végrehajtása;
 4. d) a közgyűlési és az elnökségi ülések előkészítése és levezetése;
 5. e) az Egyesület képviselete harmadik személyekkel szemben és hatóságok, illetőleg bíróság előtt;
 6. f) az Egyesület közgyűlésének és az Elnökség határozatairól olyan nyilvántartás vezetése, amelyből a vezető szerv döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya és (ha lehetséges személye) megállapítható;
 7. g) éves beszámoló tervezetének készítése, és jóváhagyás céljából a Közgyűlés elé terjesztése;
 8. h) a Közgyűlés és az Elnökség határozatainak az Alapszabályban megjelölt módon az érintettekkel történő közlése;
 9. i) amennyiben ez mások vagy az Egyesület jogát vagy jogos érdekét nem sérti vagy veszélyezteti, a Közgyűlés és az Elnökség által meghozott határozatokat valamint az Egyesület beszámolóit az Egyesület internetes honlapján nyilvánosságra hozza.

(4)  A Parancsnok az Elnök akadályoztatása esetén jár el, eljárása során hatásköre és feladatai az Elnökével azonosak, a (2) bekezdésben írt önálló képviseleti jog kivételével.

(5) A Titkár hatásköre és feladata:

 1. a) képviseli az Egyesületet;
 2. b) az elnök konzultánsaként működik;
 3. c) az elnök akadályoztatása esetén vezeti a Közgyűlés és az Elnökség ülését;
 4. d) tájékoztatja a tagokat az Egyesület munkájáról;
 5. e) előkészíti a vezető szerv üléseit, biztosítja működését és gondoskodik a határozatok végrehajtásáról, azok nyilvántartását folyamatosan kezeli.

 

 1. §
  Az Egyesület működése és gazdálkodása

(1) Az Egyesület mint civil szervezet tevékenységét a nyilvántartásba vételről szóló határozat jogerőre emelkedése napján kezdheti meg.

(2) Az Egyesület tagdíjaiból, részére juttatott támogató befizetésekből és esetleges egyéb jövedelmekből gazdálkodik.

Az Egyesület tagdíjának összege: 500 Ft/hó

A tagdíj rendelkezésre bocsátásának módja: házipénztárba vagy az Egyesület bankszámlájára történő befizetés vagy átutalás.

 

A tagdíj esedékessége: …………………………………
(3) A tagdíj összegét, befizetésének módját kizárólag a Közgyűlés határozhatja meg. A tagok tagdíj-befizetéseiről az Elnökség a tagnyilvántartáshoz kapcsolódó nyilvántartást vezet. A tagok a tagdíj megfizetésén túl az Egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.
(4) Az Egyesület a vagyonával önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel.

(5) Az Egyesület gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az Alapszabályban meghatározott tevékenységére fordítja.
(6) Az Egyesület befektetési tevékenységet nem végez, így befektetési szabályzat-készítési kötelezettsége nincsen.
(7) Az Egyesület az államháztartás alrendszereitől – a normatív támogatás kivételével – csak írásbeli szerződés alapján részesülhet támogatásban. A szerződésben meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját. Az igénybe vehető támogatási lehetőségeket, azok mértékét és feltételeit a sajtó útján nyilvánosságra kell hozni. Az Egyesület, mint közhasznú szervezet által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetők.
(8) Az Egyesület a felelős személyt, a támogatót, valamint e személyek hozzátartozóját – a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, illetve a civil szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő juttatások kivételével – cél szerinti juttatásban nem részesítheti.
(9) Az Egyesület váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki.

(10) Az Egyesület vállalkozásának fejlesztéséhez közhasznú tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel; az államháztartás alrendszereitől kapott támogatást hitel fedezetéül, illetve hitel törlesztésére nem használhatja fel.
(11) Az Egyesületre irányadó beszámolási és nyilvántartási szabályokra az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, valamint a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról, és az ezzel összefüggő eljárási szabályoktól szóló 2011. évi CLXXXI. törvény rendelkezései az irányadóak. Az Egyesület köteles közhasznúsági mellékletet a tárgyévet követő évben legkésőbb június 30. napjáig saját honlapján, ennek hiányában egyéb, a nyilvánosságszámára elérhető módon közzétenni. A nyilvánosságra hozatalról az Egyesület Elnöke gondoskodik.
(12) Az Egyesületet a tagok elsődlegesen nem gazdasági tevékenység céljára alapították, és az Egyesület gazdasági vállalkozási tevékenységet kizárólag másodlagos jelleggel, a céljainak elérését elősegítendő és közhasznú tevékenységét nem veszélyeztető módon folytathat.
(13) Az Egyesület működése során keletkezett iratokba a betekintés lehetőségét az Egyesület elnöke biztosítja az érdeklődő részére munkanapokon előzetesen egyeztetett időpontban az Egyesület székhelyén, felügyelet mellett. Az Egyesület közhasznúsági mellékletéről az érdeklődő a költségek megtérítése mellett másolatot kérhet.

10.§

Az Egyesület szaktevékenysége

(1) Az Egyesület szaktevékenysége a tűzmegelőzési, tűzoltási és műszaki mentési tevékenységben való közreműködés.

(2) Az Egyesület közreműködőként a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvényben meghatározott tűzmegelőzési, valamint tűzoltási és műszaki mentési feladatok ellátásában meghatározottak szerint vehet részt a 2.§ (1) pontjában rögzített célkitűzés értelmében.

(3) Az Egyesület szaktevékenysége során a tűzmegelőzés körében tájékoztathatja a lakosságot az időszerű tűzvédelmi feladatokról, a lakosság részére tűzvédelemmel kapcsolatos más információs tevékenységet végezhet.

(4) Az Egyesület szaktevékenysége során a tűzoltási és műszaki mentési tevékenység körében:

 1. a) az általa észlelt segélykérést továbbítja a hivatásos önkormányzati vagy önkéntes tűzoltósághoz;
 2. b) a hivatásos vagy önkéntes tűzoltóság helyszínre érkezéséig minden tőle elvárhatót megtesz a tűz továbbterjedésének megakadályozására, a tűz oltására, a sérült vagy egyébként veszélyben lévő személyek részére történő segítségnyújtásra, a balesetek megelőzésére;
 3. c) az eseményt észlelőket a helyszínen maradásra, a helyszínen tartózkodókat az általános segítségnyújtási kötelezettség körében a segítségnyújtásban való közreműködésre kérheti fel;
 4. d) a hivatásos önkormányzati vagy önkéntes tűzoltóság helyszínre érkezését követően a tűz oltásában, illetve a műszaki mentésben a tűzoltásvezető intézkedésének megfelelően működik közre.

(5) Szaktevékenységet az Egyesületnek csak olyan nagykorú, cselekvőképes, külön jogszabályban meghatározott szakmai képesítéssel rendelkező tagja végezhet, aki életkoránál, egészségi, fizikai állapotánál fogva alkalmas és erre önként vállalt kötelezettséget.

A szaktevékenység végzésére vonatkozó kötelezettségvállalást teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni, és azt a tűzoltó egyesület szaktevékenységet irányító tagjának át kell adni, aki azt visszavonásig őrzi. A kötelezettségvállalást tartalmazó nyilatkozat bármikor, határidő nélkül visszavonható.

(6) Az Egyesület szaktevékenységet irányító tagjaként azt lehet kijelölni, aki

 1. a) tűzoltó szakképesítéssel rendelkezik, vagy ennek hiányában
 2. b) tűzoltó alaptanfolyami képesítést szerzett, és írásban vállalta a tűzoltó szakképesítés megszerzését.

(7) Az Egyesület a szaktevékenység végzésére írásban megállapodást köthet a hivatásos önkormányzati vagy önkéntes tűzoltósággal.

(8) A tűzoltóság és az Egyesület közötti együttműködési megállapodás megkötését, annak megszüntetését az illetékes területi katasztrófavédelmi szervnek be kell jelenteni.

 1. §
  Az Egyesület megszűnése

Az Egyesület jogutód nélkül megszűnik, ha

 1. a) határozott időre jött létre és a meghatározott időtartam eltelt;
 2. b) megszűnése meghatározott feltétel bekövetkezéséhez kötött és e feltétel bekövetkezett;
 3. c) a tagok kimondják megszűnését; vagy
 4. d) az arra jogosult szerv megszünteti
 5. e) az egyesület megvalósította célját vagy az egyesület céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és új célt nem határoztak meg; vagy
 6. f) az egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt,

feltéve mindegyik esetben, hogy az Egyesület vagyoni viszonyainak lezárására irányuló megfelelő eljárás lefolytatását követően a bíróság az Egyesületet a nyilvántartásból törli.


Az Egyesület jogutódlással történő megszűnése:

Egyesület más jogi személlyé nem alakulhat át, csak egyesülettel egyesülhet és csak egyesületekre válhat szét.

 

Rendelkezés a fennmaradó vagyonról:

  Az Egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők követeléseinek kiegyenlítése után fennmaradó vagyont az alapszabályban meghatározott, az Egyesület céljával megegyező vagy hasonló cél megvalósítására létrejött közhasznú szervezetnek kell átadni. A nyilvántartó bíróság jogszabályban meghatározott szervezetnek juttatja a vagyont, ha az alapszabály nem tartalmaz rendelkezést a megszűnő egyesület vagyonáról, vagy ha az alapszabályban megjelölt közhasznú szervezet a vagyont nem fogadja el vagy azt nem szerezheti meg.

A fennmaradó vagyon sorsáról a nyilvántartó bíróság a törlést kimondó határozatában rendelkezik, a vagyonátruházás teljesítésére szükség esetén ügygondnokot rendel ki. A vagyon feletti rendelkezési jog az egyesület törlésével száll át az új jogosultra.

 

 

 

11.§

Az Egyesület felügyelete

(1) Az Egyesület működése felett a törvényességi felügyeletet az ügyészség gyakorolja.

 1. §
  Záró rendelkezések

(1) A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Magyar Köztársaság Polgári Törvény-könyvéről szóló 1959. évi IV. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, valamint a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról, és az ezzel összefüggő eljárási szabályoktól szóló 2011. évi CLXXXI. törvény rendelkezései az irányadóak.
(2) Az Egyesület egységes szerkezetű Alapszabályát az alapító tagok a 2015. 09. 26. napján tartott Közgyűlése egyhangú határozattal jóváhagyta.
(3) Az Egyesület Alapszabályát a Győri Törvényszéknek az Elnök a nyilvántartásba vétel iránti kérelemmel és a szükséges mellékletekkel együtt benyújtja.

Kelt: Fertőrákos, 2015. 09. 26.

…………………………………
Bak Attila

Elnök