Adatvédelmi szabályzat

Adatvédelmi szabályzat

 

A Fertőrákosi Tűzoltó Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) – mint a Weblap tulajdonosa és üzemeltetője – a jelen Adatvédelmi szabályzattal tájékoztatja a Felhasználókat arról, hogy milyen feltételek mellett végzi a Weblapon elérhető személyes adatok kezelését. Ennek részeként a jelen Adatvédelmi szabályzat tájékoztatást nyújt többek között az Egyesület által történő adatkezelés módjáról, céljáról, jogalapjáról, tartamáról, a kezelt adatok köréről, az esetleges adattovábbításokról, az adatkezelésre vagy adatfeldolgozásra jogosult személyéről, továbbá a személyes adat érintettjének az adatkezelésre vonatkozó jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről.

 

A jelen Adatvédelmi szabályzat a Weblap használatának feltételeit tartalmazó Szabályzat.

 

A jelen Adatvédelmi szabályzatban a Felhasználó fogalmába Egyesület Weblapjára látogató természetes személy. Továbbiakban: érintett!

 

Egyesület adatkezelőnek minősül mindazon adatok tekintetében, és kezeli mindazon adatokat, amelyeket az Érintett a Weblap látogatása, során átadnak Egyesület részére, feltöltenek a Weblapon valamint amely adatokat ezen tevékenységek során Egyesület az Érintettről gyűjt. Személyes adatnak minősül minden adat, amely egy meghatározott, ténylegesen azonosított vagy azonosítható természetes személlyel („érintett”) kapcsolatba hozható, így különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális, vagy szociális azonosságára jellemző ismeret, valamint az abból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

 

Jelen Adatvédelmi szabályzat kizárólag azokra a személyes adatokra vonatkozik, amelyeket az Érintett Egyesület rendelkezésére bocsát annak érdekében, hogy a Weblap megfelelő módon használható legyen, illetve amelyeket Egyesület gyűjt az Érintettről. Amennyiben valamely Érintett önszántából bármely személyes adatát nyilvánosságra hozza, az ilyen közzétételre az Adatvédelmi szabályzat nem terjed ki.

 

Érintettek jelen Adatvédelmi szabályzat elolvasása és értelmezése után maguk döntenek arról, hogy megadják-e a szükséges adatokat. Az adatok megadása tehát önkéntes.

 

A Weblap böngészésének, megfelelő használatának, a feltétele, hogy a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jelen Adatvédelmi szabályzatban foglalt feltételeket az Érintett elfogadja. A Weblap látogatásával a Szabályzat elfogadásával (ez utóbbi esetben az elfogadási folyamat részeként) az Érintett elismeri, hogy jelen Adatkezelési szabályzatot megismerte és annak rendelkezéseit elfogadta, továbbá az Érintett kifejezetten hozzájárul a személyes adatainak jelen Adatkezelési szabályzatban meghatározott célokra és feltételekkel történő felhasználásához és kezeléséhez.

 

 1. Általános információk:

 

1.1 Egyesület a jelen Adatkezelési szabályzat szerinti személyes adat kezelést egyebek mellett különösen az alábbi szabályok alapján végzi: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.); európai uniós jogi aktusok, amennyiben azok közvetlenül alkalmazandók, különösen a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 95/45/EK irányelv;

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságának ajánlásai.

 

 

 

1.2 Amennyiben Ön a Weblapot böngészi, látogatja, az Érintett személyes adatainak kezelésére vonatkozó általános érvényű tájékoztatást a jelen pontban találja. Az Adatvédelmi szabályzat egyes adatkezelési helyzetekre az alábbi pontokban további tájékoztatást illetve kivételeket is tartalmaz: Egyesület cookie (süti) használatával kapcsolatosan részletes tájékoztatást a 2. pontban talál.

A panaszbejelentésekkel összefüggő adatkezelésről a 4. pont tartalmaz tájékoztatást.

 

1.3 Az adatkezelés általános jogalapja:

 

(a) az Érintett előzetes, önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatás birtokában adott hozzájárulása: a hírlevelek küldése érdekében történő (lásd 2.8 pont).

 

(b) jogszabályi rendelkezéssel biztosított más jogalap: jogi kötelezettség teljesítése vagy jogos érdek érvényesítése céljából, akkor is, ha a hozzájárulás esetleg nem áll rendelkezésre, jelen Adatvédelmi szabályzattal biztosított, az Érintett személyes adatokhoz fűződő jogát veszélyeztető kockázatokat kezelő intézkedések mellett (lásd 2.4.5 pont).

További adatkezelési célok a jelen Adatvédelmi szabályzat 2.1-2.8 pontjaiban szerepelnek.

 

Az adatkezelés célja: Egyesület a személyes adatokat kizárólag a jelen Adatkezelési szabályzatban előre meghatározott, konkrét adatkezelési cél elérése érdekében kezeli. Egyesület kizárólag olyan személyes adatot kezel, amely ezen célok megvalósításához szükségesek és arra alkalmasak, továbbá Egyesület a személyes adatokat a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli. A személyes adatok kezelésének időtartamát jogszabály is előírhatja, ilyen esetben Egyesület a személyes adatokat a vonatkozó jogszabályban meghatározott időtartam alatt kezeli, illetve őrzi meg.

Hírlevelek küldése;

A Weblap látogatottságának számszerűsíthetősége, kapcsán statisztikák készítése;

 

 1. 4 Adatbiztonság:

Egyesület biztosítja az általa kezelt személyes adatok biztonságát a megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel, valamint eljárási szabályok kialakításával, így a személyes adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy a véletlen megsemmisülés ellen. A személyes adatokat tartalmazó adatbázisokat titkosítva tároljuk, és az adatbázishoz csak Egyesület azon alkalmazottai férnek hozzá, akiknek, hibaelhárítással, vagy érdekérvényesítéssel összefüggő munkakörük miatt erre szükségük van. Minden esetben, amikor egy adott cél eléréséhez anonimizált adatok is elegendők, Egyesület elvégzi az anonimizálást. Az adatkezelések részletes feltételeiről az alábbi pontokban található további tájékoztatás.

 

 1. Cookie technológia alkalmazása

 

2.1 A Cookie technológia leírása, a kezelt adatok köre: A Weblapon tett látogatás során az Érintett által adott hozzájárulás esetén egy vagy több karaktersorozatból álló azonosító file („süti” vagy „cookie”) kerül megküldésre és elhelyezésre az Érintett elektronikus hírközlő végberendezésén, számítógépén. A cookie által az Érintett böngészője egyedileg azonosíthatóvá válik. Egyesület ezek alapján az Érintetteknek a Weblap használatával, böngészési szokásaival kapcsolatos adatait kezeli, és tárolja a munkamenet során megadott adatokat. A cookie-k használatát az Érintett a Weblapon megjelenő felugró ablak segítségével hagyhatja jóvá. A cookie-k lehetnek „állandó” vagy „ideiglenes” típusúak. Az állandó cookie-t a böngésző egy meghatározott időpontig, lejáratáig tárolja, feltéve, hogy azt az Érintett nem törli vagy tiltja le (lásd lejjebb), míg az ideiglenes cookie a böngésző becsukásával, az adott munkamenet végével, automatikusan törlődik. Amennyiben a cookie állandó (vagyis nem ideiglenes) jelleggel kerül elhelyezésére, az adatokat a Szolgáltató 365 napig, illetve addig kezeli, amíg az Érintett a hozzájárulását jelen Adatvédelmi Szabályzat feltételei szerint vissza nem vonja. A jelen pontban meghatározott célból kezelt adatokat Egyesület haladéktalanul törli, ha az adatkezelési cél megszűnt, vagy az Érintett így rendelkezik.

 

2.2 Az adatkezelés célja és módja: A cookie-k a látogatói élmény testre szabásához, a személyre szabott kiszolgálás érdekében, az Érintett azonosítása, a részükre kedvezőbb, érdeklődésüknek megfelelő tartalmak kialakítása és elérhetővé tétele érdekében kerülnek alkalmazásra. A cookie-k által felvett adatok kezelésének célja továbbá a látogatottsági információk gyűjtése, statisztikák készítése.

 

A Weblapon alkalmazott cookie-k típusuk, funkcióik szerint:

 

analítika, követés cookie

weboldalon keresztül követés,

 

2.3 Az adatkezelés jogcíme: A cookie-k által gyűjtött adatok kezelését Egyesület az Érintett önkéntes hozzájárulása alapján kezeli. Azonban amennyiben a cookie-k használatát az Érintett letiltja, illetve annak elhelyezéséhez és használatához nem járul hozzá, abban az esetben nem feltétlenül biztosított a Weblap valamennyi funkciójának zavartalan használata.

 

Az adatkezelés önkéntes hozzájáruláson alapul: Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) a.) pontja alapján az érintett önkéntes hozzájárulása, továbbá az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 155.§ (4) bekezdése szerinti hozzájárulás.

 

Érintett a böngészőjében képes törölni a sütit a saját számítógépéről, valamint annak alkalmazását le is tilthatja. A sütiket jellemzően a böngészők Eszközök / Beállítások menüjében az Adatvédelem beállítások alatt lehet kezelni. A legtöbb böngésző alapértelmezés szerint automatikusan elfogadja a cookie-kat, de a böngésző biztonsági beállításának (tiltás / visszavonás) módosításával az Érintett elutasíthatja, illetve kiválogathatja azokat. Érintett a Google Analytics hirdetési funkcióit és a Google Display Hálózat hirdetéseit a Google fiókjába történő belépésével tilthatja le, vagy szabhatja személyre.

 

 1. Panaszbejelentésekkel kapcsolatos adatkezelések

 

1 Egyesület a panaszokat postai úton fogadja.

 

2 A kezelt adatok köre: Érintettnek minősülő személy által tett panaszbejelentések kivizsgálása esetén az alábbiakban felsorolt adatok kezelése – a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgytv.) 17/A. § alapján – kötelező, minden egyéb esetben az önkéntes hozzájáruláson alapul:

 1. a) panasz bejelentőjének neve, címe, továbbá a panasz bejelentésekor a panaszos által megadott egyéb adatok;
 2. b) panasz előterjesztésének helye, ideje, módja;
 3. c) panasz részletes leírása;
 4. d) panaszos által bemutatott egyéb bizonyítékok, ezek jegyzéke;
 5. e) a panaszos számára megküldött válaszlevél másolata;
 6. f) panaszos telefonszáma;

 

Amennyiben a panaszos szóbeli panaszt jelent be és annak azonnali kivizsgálása nem lehetséges, vagy ha Egyesület általi kezelésével nem ért egyet, akkor az a)-e) pontban meghatározott adatok jegyzőkönyvben kerülnek rögzítésre.

 

 1. A panaszokról felvett jegyzőkönyveket, valamint a Fgytv. 17/A. § (5) bekezdése alapján kezelt adatokat – a Fgytv. 17/A. § (7) és 17/B. § (3) bekezdése alapján – a panasz bejelentésétől számított öt évig tárolja az Egyesület.
 2. Az adatkezelés jogcíme: az Ekertv. 13/A. § (3) bekezdése, nem fogyasztói panaszok esetén az érintett hozzájárulása, amelyet a bejelentéssel megadottnak tekint az Egyesület, a panaszok esetén a jegyzőkönyvek vonatkozásában a Fgytv. 17/A. § (5) bekezdése, amely szerint a hivatkozott adatkezelés kötelező.

 

 1. Felhasználó hozzájárulása alapján kezelt adatok:

 

 1. Az adatkezelés feltétele: Egyesület az Érintett adatait hozzájáruló nyilatkozata esetén használhatja. Érintettek az adataik megadásával a megfelelő üres rubrika bejelölésével hozzájárulásukat adhatják ahhoz, hogy Egyesület a megadott elérhetőségeken, e-mailen, elektronikus hitlevéllel felkeresse őket.
 2. A kezelt adatok köre: Név, Email-cím, Telefonszám, Nem, Születési év
 3. Az adatkezelés időtartama: Az adatokat Egyesület az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. A hozzájárulás bármikor ingyenesen, korlátozástól és indokolástól mentesen visszavonható, továbbá az elektronikus hitlevélben esetlegesen megjelölt módon szintén lehetőség van a hozzájárulás visszavonására. A hozzájárulás visszavonható továbbá Egyesületnek címzett és az Egyesület székhelyére postai úton eljuttatott nyilatkozattal is.
 4. Az adatkezelés jogcíme: Érintett hozzájárulása.

 

 1. Adattovábbítások, adatkezelésre és feldolgozásra jogosultak köre

 

Egyesület az Érintettek személyes adatait a jelen Adatkezelési szabályzatban meghatározott eseteken kívül előzetesen megnem határozott harmadik személyek részére nem továbbítja.

 

Érintett Weblapra történő látogatásával hozzájárul személyes adatainak Egyesület által igénybe vett adatfeldolgozók számára történő továbbadásához:

 

Egyesület az általa kezelt személyes adatok továbbításáról adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását. Egyesület az adattovábbítási nyilvántartásban szereplő személyes adatokat öt évig köteles őrizni, utána az adatokat megsemmisíti.

 

Amennyiben az arra feljogosított hatóságok a vonatkozó jogszabályban előírt módon Egyesülettől személyes adatot kérnek, Egyesület törvényi kötelezettségének eleget téve átadja a kért személyes adatokat.

 

Egyesület fenntartja a jogot, hogy változatlan célokra időről időre adatfeldolgozási műveletet végző szerződéses partneri körét felülvizsgálja, és szükség esetén új partnerekkel létesítsen adatfeldolgozási műveleteket (is) tartalmazó szolgáltatásokra szerződéses kapcsolatot. Egyesület a mindenkori szerződéses partneri állományról az Érintett kérésére tájékoztatást ad és az Adatvédelmi szabályzat mindenkori újabb változataiban a partneri kört aktualizálja. A személyes adatok továbbításával érintett adatkezelők személyi körében bekövetkező változás esetén az Érintett megfelelő tájékoztatást követően, a Weblapon keresztül ad hozzájárulást adatai továbbításához.

 

 1. Érintett jogai az Egyesület adatkezelésével kapcsolatban

 

Az Infotv. 14-18. §-ai alapján az Érintett (Felhasználó) jogosult arra, hogy az Egyesület által kezelt személyes adatai kezeléséről tájékoztatást kérjen; azok helyesbítését kérje; továbbá törlését vagy zárolását kérje. Érintett jogosult az önkéntes hozzájárulásán alapuló, adatkezeléseket megtiltani. Ilyen esetben is megőrzi azonban Egyesület a személyes adatokat a fenti pontban foglalt igényérvényesítési célból, az ott meghatározott 24 hónapos időtartam végéig.

 

 

Egyesület az érintettre vonatkozó személyes adatokat törli, ha:

 1. a) az adatkezelés jogellenes;
 2. b) Érintett az adatok törlését kéri;
 3. c) Érintett személyes adata hiányos vagy téves, és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
 4. d) az adatkezelés célja megszűnt;
 5. f) azt bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

 

Az Érintett törlés iránti kérelme kizárólag az Érintett hozzájárulása alapján kezelt adatok törlésére vonatkozhat, és az nem érinti a jogszabály által elrendelt kötelező adatkezeléssel érintett adatok körét. Egyesület az Érintett személyes adatainak kezelésére továbbá hozzájárulás nélkül illetve a hozzájárulás visszavonására vonatkozó kérelmét követően is jogosult az Infotv. 6 §-a alapján, amennyiben Egyesület mint adatkezelő jogi kötelezettségeinek teljesítése vagy Egyesület jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és nem áll fenn olyan körülmény, amelyre tekintettel a személyes adatok védelméhez fűződő jog meghaladná az Egyesület adatkezeléssel összefüggő érdekét.

 

Törlés helyett az Érintett kérheti személyes adatainak zárolását. Adatzárolás esetén Érintett személyes adatai olyan azonosító jelzéssel kerülnek ellátásra, amelyek az adatok további kezelését végleges vagy határozott időre korlátozzák.

 

Érintett bármikor kérhet tájékoztatást az adatkezelésről, így különösen az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, vagy az adatfeldolgozó személyéről. Egyesület köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb 25 napon belül, közérthető formában írásban megadni a tájékoztatást. Érintett az adatkezelésről évente egy alkalommal ingyenesen kérhet tájékoztatást. Amennyiben az Érintett ugyanarra az adatkörre vonatkozóan újabb tájékoztatást kér az adott évben, úgy Egyesület jogosult költségtérítést kérni. Érintett által már megfizetett költségtérítés összegét Egyesület az Érintett részére visszatéríti, amennyiben Érintett személyes adatainak helyesbítésére kerül sor vagy az adatok törlésre vagy helyesbítésre kerültek, illetve ha az Infotv. ezt előírja. Amennyiben Egyesület a kérelmet nem találja megalapozottnak és annak teljesítését megtagadja, Egyesület írásban közli az Érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására e törvény mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén Egyesület tájékoztatja az Érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

 

Érintett kérheti adatai helyesbítését, ha azok nem felelnek meg a valóságnak.

 

Érintett a fentieken túl tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges (kivéve kötelező adatkezelés esetén), vagy ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik. Egyesület a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében hozott döntéséről az érintettet írásban tájékoztatja. Amennyiben Egyesület az Érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett adatot továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

 

 1. Jogorvoslat

 

Az Érintett a jogainak megsértése esetén jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) bejelentést tenni vagy – választása szerint – az Egyesület székhelye vagy az érintett a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez fordulni. Amennyiben Érintett kérelme Egyesület által elutasításra kerül, azzal szemben az Érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentést tehet, vagy a lakóhelye, tartózkodási helye szerinti bírósághoz fordulhat. Amennyiben Egyesület tiltakozása tárgyában hozott döntésével nem ért egyet, vagy Egyesület határidőn belül nem dönt, az Érintett, a döntés közlésétől, vagy az elmulasztott határidő utolsó napjától számított 30 napon belül a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti bírósághoz fordulhat.

 

 1. Záró rendelkezések

 

Amennyiben nem ért egyet a fentiekkel, kérjük, ne használja a Weblapot. Amennyiben az adatvédelemmel kapcsolatban további kérdései lennének, kérjük, lépjen kapcsolatba munkatársunkkal. Egyesület fenntartja magának a jogot jelen Adatvédelmi szabályzat egyoldalú megváltoztatására. Ilyen esetben a változás tényét Egyesület honlapján jelzi. Az Adatvédelmi szabályzat mindenkori aktuális változata a Weblap megfelelő menüpontjában mindenkor elérhető. Adatkezelés nyilvántartási számok: Az adatkezelőnek a nyilvántartási számot az adatok minden továbbításánál, nyilvánosságra hozásánál és az érintettnek való kiadásakor fel kell tüntetnie. Utolsó módosítás ideje: 2018. május 20.